HOME > นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทีเอ็นวาย ลีเกิ้ล จำกัด ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” “ของพวกเรา” “พวกเรา” หรือ “บริษัทของเรา”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อกำหนดนโยบายสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทของเรา ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม

บนหลักการของฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายที่ปรับใช้ และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน อาทิ ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร เป็นต้น

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ฐานหรือเหตุผลทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม
(1) บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย สัญญา ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ฯลฯ
(2) การจัดการเกี่ยวกับคดีความ สัญญา ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ฯลฯ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอหรือคำร้องต่างๆ  สัญญา ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ฯลฯ
(4) การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สัญญา ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯ
(5) บริการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการทางกฎหมายและบริการอื่นๆ สัญญา ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯ
(6) การสรรหาบุคคลากร รวมถึง การฝึกงาน สัญญา ชื่อ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เพศ วันเกิด ที่อยู่ โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ปรากฏในประวัติโดยย่อ (Resume) หรือประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae: CV) หรือเอกสารอื่นใดซึ่งท่านให้ไว้แก่เราโดยสมัครใจ  
(7) การส่งสิ่งต่างๆ อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น ความยินยอม ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ฯลฯ
โดยเราจะขอความยินยอมจากท่านโดยแบบฟอร์มขอความยินยอมที่ได้จัดทำไว้ต่างหาก

เราจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะภายใต้ขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต


3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม จะถูกเก็บรักษาไว้ในบริษัทเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเรา หรือระยะเวลาตามที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดไว้ (ถ้ามี)

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรักษาไว้ เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานของมาตรการรักษาความมั่นคงที่ได้ประกาศไว้โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(1) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทของเราที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเรา

・ทีเอ็นวาย โพรเกส ลอว์เฟิร์ม (โอซาก้า และ โตเกียว)
・นากาตะ อินเตอร์แนชชั่นแนล พาเท้น เฟิร์ม (โอซาก้า)

(2)การให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม (ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อสถานที่ทำงาน ฯลฯ) แก่ศาลหรือหน่วยงานตุลาการอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินคดี นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมอาจถูกมอบให้กับหน่วยงานทางปกครอง อาทิ กรมการจัดหางาน และกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอหรือคำร้องต่างๆ เท่าที่จำเป็น

(3) มาตรการความปลอดภัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

เราจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปตามความจำเป็นและอย่างเหมาะสมนั้น จะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการใช้ และ/หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผย นอกจากนี้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะต้องถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งต่อท่านและจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการเปิดเผย

ประเทศอื่นอาจไม่จำต้องมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งต่อท่านและจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการเปิดเผย

5. สิทธิของท่าน

ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ตามฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายที่ปรับใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

・สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
・สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・สิทธิในการขอลบหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา
・สิทธิที่จะได้รับการแจ้งเตือนหากข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในความเสี่ยง

6. ข้อมูลติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างล่างนี้

บริษัท ทีเอ็นวาย ลีเกิ้ล จำกัด
ที่อยู่ : 803/2 ชั้น 8 เลขที่ 1 อาคารวสุ 1 ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล : info@tny-legal.com
เบอร์โทรศัพท์: (+66) 95-948-7246 (ญี่ปุ่น)
        (+66) 02-117-0798 (อังกฤษ)


7. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา

จัดทำเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567